Privacybeleid

Pinska Liimpuit OÜ neemt gegevensprivacy serieus. Het privacybeleid beschrijft hoe Pinska Liimpuit OÜ verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van gebruikers en medewerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en de verordening betreffende privacy en elektronische communicatie (hierna e-privacyverordening).

1. WIE LEVERT DE DIENST?

Glulamexperts.com wordt beheerd door Pinska Liimpuit OÜ, reg-code: 11855153, adres Sepa tee 7, Pinska küla, Viljandi vald, 71066 Viljandi County, contactpersoon Andrus Vender, telefoon: +372 5810 9840, e-mail: info@pinska.ee

2. WIENS GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Het privacybeleid van Pinska Liimpuit OÜ is van toepassing op de volgende categorieën van betrokkenen:

 • klanten (potentiële en voormalige);
 • marketingdoelgroepen (bijvoorbeeld particulieren en bedrijven);
 • gebruikers van digitale diensten (websites en sociale media);
 • werknemers, werkzoekenden, vertegenwoordigers en andere personen die voor Pinska werken Liimpuit OÜ.

3. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens (hierna ook gegevens) zijn gegevens die specifiek of indirect met jou als particulier in verband kunnen worden gebracht. De gegevens omvatten bijvoorbeeld: voor- en achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over bestelde diensten of gekochte producten (bijv. Dienstsamenstelling, aanvullende diensten, serviceadres, etc.) en factuurgegevens (bijvoorbeeld factuurnummer, referentienummer, factuuradres) etc.) etc.

Tot de gegevens van werknemers en sollicitanten behoren ook CV-gegevens, bijvoorbeeld: gegevens over opleiding, bijscholing en werkervaring en andere gegevens over competenties.

Metadata

Je kunt de website of applicatie gebruiken zonder je persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval verzamelt Pinska Liimpuit OÜ alleen de volgende metadata die voortvloeit uit je gebruik:

Verwijzingspagina, toegangsgegevens en -tijd, hoeveelheid overgedragen gegevens, overdrachtsstatus, type webbrowser, IP-adres, besturingssysteem en interface, taal en versie van de webbrowsersoftware.

Je IP-adres wordt gebruikt om toegang te verlenen tot onze website of applicatie. Als het IP-adres niet langer nodig is voor dit doel, verkorten we je IP-adres door het laatste octet van het IP-adres te verwijderen. Metadata, inclusief het verkorte IP-adres, worden gebruikt om de kwaliteit en diensten van onze website of applicatie te verbeteren door het gebruiksgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Berichtinhoud

Berichtinhoud is iedere communicatie tussen twee personen via een elektronische communicatiedienst, zoals de inhoud van telefoongesprekken en e-mails, de inhoud van sms-berichten en vraagformulieren, Messenger- en Skype-gesprekken en gegevens die zijn opgenomen in documenten die je aan het bericht hebt toegevoegd, etc.

Als je contact met ons opneemt als dienstverlener via communicatiemiddelen, zijn wij een van de partijen bij de communicatie en hebben we het recht om de gegevens die de inhoud van het bericht vormden te gebruiken en op te slaan voor het doel (bijvoorbeeld voor het doen van een prijsaanbod, om de transactie te bewijzen, om onze diensten te verbeteren, etc.). Hetzelfde geldt voor de situatie waarin je je wens hebt kenbaar gemaakt om de behoefte aan een specifiek product of dienst te delen met verschillende dienstverleners door een formulier in te vullen waarbij je mogelijk wordt gevraagd om o.a. je persoonlijke gegevens te verstrekken.

4. BASIS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de naleving van de wettelijke verplichtingen van Pinska Liimpuit OÜ, de uitvoering van het tussen Pinska Liimpuit OÜ en de klant gesloten contract, en de uitvoering van de legitieme belangen van Pinska Liimpuit OÜ (bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van diensten en e-omgevingen, marketing naar potentiële klanten, bevordering van klantcommunicatie en bedrijfsvoering, en het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, etc) en in bepaalde gevallen toestemming.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het beheer van Pinska Liimpuit OÜ, inclusief marketing, ontwikkeling, verkoop, beheer van diensten en producten, en het opvragen van vergelijkende prijsaanbiedingen van derden of samenwerkingspartners. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, verwerken we persoonsgegevens, bijvoorbeeld om onderzoeks-, rapportage- en bewaarplichten na te komen. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor klanttevredenheidsonderzoeken en statistieken.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKERS

In het bijzonder worden persoonsgegevens verwerkt door medewerkers en management van Pinska Liimpuit OÜ. Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan voor die medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening

Om je diensten aan te bieden, te verbeteren en op de markt te brengen, kan het zijn dat wij gebruik moeten maken van de diensten of producten van derden (onderaannemers, websitedienstverleners, marketingdienstverleners, IT-ondersteuningsdienstverleners, etc.). Deze derde partijen mogen je persoonsgegevens inzien, verwerken en opslaan, maar ze mogen deze niet gebruiken voor een ander doel dan het leveren van de met ons overeengekomen dienst.

Samenwerkingspartners:

 • er is geen recht om je persoonlijke gegevens te verkopen of over te dragen aan derden.
 • hebben geen recht om onnodige informatie of spam te sturen.

Als we medewerkers gebruiken, zullen we er redelijkerwijs voor zorgen dat ze handelen in overeenstemming met dit privacybeleid. De bedrijven waarmee we samenwerken zijn over het algemeen gevestigd in Estland of de Europese Unie.
Op verzoek verstrekken wij je een volledige lijst van onze contractuele partners (geautoriseerde verwerkers).

6. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, of zo lang als wettelijk vereist is.

Klantgegevens worden bewaard gedurende 10 jaar na het einde van het meest recente contract, met inachtneming van de maximale verjaringstermijn voor opzettelijke schending.

De gegevens van personen die een aanbieding hebben ontvangen, worden bewaard tot 5 jaar nadat de aanbieding is gedaan, indien de aanbieding niet is gevolgd door het sluiten van een overeenkomst. De gegevens van alle andere potentiële klanten bewaren wij maximaal 3 jaar.

De gegevens van sollicitanten worden 2 jaar bewaard.

Gegevens met betrekking tot belasting- en rapportageverplichtingen worden 7 jaar na het einde van elk belastingjaar bewaard, zoals wettelijk vereist.

Er moet rekening mee worden gehouden dat in bepaalde gevallen ook uitzonderingen op de normale verwijderingstermijnen van toepassing zijn, bijvoorbeeld sommige automatische verwijderingstermijnen zijn niet van toepassing als er schulden zijn. Ook de opslag van anonieme gegevens is niet aan deze regels onderworpen, aangezien het in dit geval geen persoonsgegevens meer zijn.

7. JE RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Het recht om toegang te krijgen tot je gegevens

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens die Pinska Liimpuit OÜ gebruikt in te zien. Je hebt ook het recht om informatie te ontvangen over de doeleinden van gegevensverwerking en de bewaartermijnen. Om kennis te nemen van de gegevens, dien je een aanvraag in te dienen bij ons e-mailadres. Wij behouden ons het recht voor om binnen 30 dagen op dergelijke verzoeken te reageren.

Het recht om persoonsgegevens te corrigeren

Als je onjuiste gegevens ontdekt tijdens het bekijken van je gegevens of als je persoonsgegevens zijn gewijzigd, kun je deze altijd wijzigen door nieuwe gegevens aan ons te verstrekken.

Persoongegevens laten verwijderen

In bepaalde gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit heeft met name betrekking op gegevensverwerking op basis van toestemming en legitiem belang. Hieronder vallen bijvoorbeeld marketingprofielen en dergelijke. Echter is het vaak niet mogelijk om persoonsgegevens volledig te verwijderen, omdat we de gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken waarbij het vroegtijdig verwijderen van gegevens niet is toegestaan vanwege het contract of de wet.

Het recht om bezwaar te maken

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van legitiem belang. Bij het indienen van een bezwaar houden we rekening met de wettelijke belangen en stoppen we indien mogelijk de betreffende gegevensverwerking.

Het genoemde recht kan niet worden gebruikt in een situatie waarin het voor ons noodzakelijk is om een juridische claim voor te bereiden, te presenteren of te verdedigen (bijvoorbeeld wanneer wij van mening zijn dat een persoon het contract heeft geschonden en daarom naar de rechter of andere rechtshandhavingsinstantie moeten gaan om onze rechten te beschermen).

Het recht om de gegevensverwerking die op je betrekking heeft te beperken

In bepaalde gevallen heb je de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens te beperken door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend in de volgende gevallen:

 • om de juistheid van persoonsgegevens te controleren als je de juistheid ervan hebt betwist;
 • om illegale gegevensverwerking op te lossen;
 • persoonsgegevens nodig hebben om een rechtsvordering voor te bereiden, voor te leggen of te verdedigen;
 • je maakt bezwaar ter afweging van het gerechtvaardigd belang en wenst de betwiste gegevensverwerking te beperken tot er een beslissing is genomen.

Recht op dataportabiliteit

We geven je de mogelijkheid om je persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbaar formaat of om ze rechtstreeks over te dragen aan een andere dienstverlener (indien de andere dienstverlener ook in staat is om deze gegevens in dit formaat te ontvangen). Hou er wel rekening mee dat we niet kunnen garanderen en niet verantwoordelijk zijn voor de vraag of een andere dienstverlener deze persoonsgegevens kan ontvangen.

In tegenstelling tot het recht op toegang tot je gegevens, is je recht op dataportabiliteit beperkt door verschillende kenmerken:

 • je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar formaat en in een machineleesbare vorm;
 • het recht op overdracht geldt alleen voor gegevens die wij gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst of op basis van toestemming en alleen op geautomatiseerde wijze; bij het realiseren van dit recht moeten we ook rekening houden met de rechten van derden op privacy.
 • recht om je toestemming in te trekken
 • het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit en de rechtbank

Indien je bijkomende informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens of hulp bij het uitoefenen van je rechten, kan je steeds contact met ons opnemen.

Als je je zorgen maakt dat er onzorgvuldig of in strijd met wat in de privacyverklaring staat met je persoonsgegevens wordt omgegaan, heb je altijd het recht om contact op te nemen met de Inspectie Persoonsgegevens of de rechter om je privacyrechten en gegevens te beschermen.

8. BELEIDSUPDATE

We kunnen dit beleid zo nu en dan bijwerken. Gebruikers van onze website hebben altijd het bijgewerkte beleid beschikbaar op de website.

9. OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES IN ONZE E-OMGEVING

Net als de meeste andere websites maakt de website van Pinska Liimpuit OÜ gebruik van “cookie”-technologie. Het gebruik van cookies is gerelateerd aan alle vier de eerdergenoemde rechtsgrondslagen, namelijk de naleving van wettelijke verplichtingen, de kwaliteit van de dienstverlening zoals toegestaan in het contract, het bieden van persoonlijk en gemakkelijker gebruikservaring, evenals marketingdoeleinden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf de server van de e-omgeving naar de computer van de gebruiker worden gedownload. Hierdoor kan de webbrowser bij elk gebruik van de e-omgeving de cookie-informatie terugsturen naar de e-omgeving, met als doel het internetgebruik aangenamer te maken. Cookies stellen websites in staat om gepersonaliseerde diensten aan te bieden (bijvoorbeeld de gebruiker ingelogd houden, de producten die in het winkelwagentje zijn geplaatst opslaan of relevante informatie weergeven).

Cookies kunnen naar eigen keuze worden uitgeschakeld in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dit in sommige gevallen het browsen kan vertragen, de functionaliteit van bepaalde websites kan verminderen of de toegang ertoe kan belemmeren.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn essentieel om door de website te navigeren en de functies ervan te kunnen gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde handelingen, zoals het doen van een aankoop, niet worden uitgevoerd.
 • Prestatiecookies – Deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers de website gebruiken, welke pagina’s ze het meest bezoeken en of ze foutmeldingen van de webpagina’s ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie die de bezoeker identificeert. Alle verzamelde informatie door deze cookies wordt geaggregeerd en blijft anoniem Het wordt alleen gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren.
 • Functionele cookies – Deze cookies stellen de website in staat om keuzes te onthouden die je maakt, zoals je naam, taal en regio, en bieden verbeterde gepersonaliseerde functies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan geanonimiseerd zijn en ze houden je browsegeschiedenis op andere websites niet bij.
 • Targeting- of advertentiecookies – Deze cookies worden gebruikt om advertenties te targeten die relevanter zijn voor jou en je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie ziet te tellen en de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Ze onthouden dat je de website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Targeting- of advertentiecookies worden vaak geassocieerd met sitefuncties die door andere organisaties worden aangeboden.

Cookies gebruikt door onze websites:
_met Google Analytics – Prestatiecookies
_gat Google Analytics – Prestatiecookies
_gid Google Analytics – Prestatiecookies
_aw Google Adwords – Targeting- of advertentiecookies
_glid Google Adwords – Targeting- of advertentiecookies
Instapage – Targeting- of advertentiecookies
Facebook – Targeting- of advertentiecookies

Cookies kunnen tijdelijk zijn (sessiecookies) en automatisch worden verwijderd wanneer je je browser sluit, of ze kunnen permanent zijn en blijven bestaan totdat ze handmatig worden verwijderd of verlopen (afhankelijk van hoe de website de cookie heeft ingesteld).

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies toe te staan. Echter kun je ervoor kiezen om het gebruik van cookies uit te schakelen in je browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat het uitschakelen van cookies mogelijk invloed heeft op de functionaliteit van de website en bepaalde functies mogelijk niet meer werken zoals bedoeld.

Als je meer informatie wil over cookies en hoe je ze kunt uitschakelen of verwijderen, kun je terecht op de website www.aboutcookies.org. Deze website biedt uitgebreide en onafhankelijke informatie over het beheren en verwijderen van cookies via je browserinstellingen. Voor het verwijderen van cookies vanaf je mobiele apparaat kun je de gebruikershandleiding van je apparaat raadplegen.