Integritetspolicy

Pinska Liimpuit OÜ tar dataskydd på allvar. Integritetspolicyn beskriver hur Pinska Liimpuit OÜ, som kontrollant, samlar in och bearbetar personliga uppgifter från användare och anställda inom ramarna för General Data Protection Regulation (hädanefter GDPR) samt bestämmelsen om integritet och elektronisk kommunikation (hädanefter e-integritetsbestämmelsen).

1. VEM ERBJUDER TJÄNSTEN?

Glulamexperts.com drivs av Pinska Liimpuit OÜ, regkod: 11855153, adress Sepa tee 7, Pinska küla, Viljandi vald, 71066 Viljandi, kontaktperson Andrus Vender, telefon: +372 5810 9840, E-post: info@pinska.ee

2. VEMS UPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Pinska Liimpuit OÜ:s integritetspolicy gäller för följande kategorier av uppgiftsinnehavare:

 • kunder (potentiella och tidigare);
 • målgrupper för marknadsföring (till exempel privatpersoner och företag);
 • användare av digitala tjänster (hemsidor och sociala medier);
 • anställda, jobbsökande, representanter och andra personer som arbetar för Pinska Liimpuit OÜ.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är data som specifikt eller indirekt associeras med dig som privatperson. Uppgifterna inkluderar, till exempel: för- och efternamn, födelsedatum, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, information om de tjänster och produkter du beställt (t.ex. tjänstens utformning, extra tjänster, adresser, osv.) samt betalningsuppgifter (t.ex. faktureringsadress, fakturanummer, referensnummer, osv.), med mera.

Uppgifter om anställda och jobbsökanden inkluderar vidare CV-information, till exempel: information om utbildning, arbetslivserfarenhet och annan information om kompetens.

Metadata

Du kan använda hemsidan eller applikationen utan att lämna dina personuppgifter. I detta fall samlar Pinska Liimpuit OÜ endast in följande metadata som härrör från din användning:

Referenssida, åtkomstdata och tid för åtkomst, mängd överförd data, överföringsstatus, typ av webbläsare, IP-adress, operativsystem och gränssnitt, språk och version av webbläsaren.

Din IP-adress används för att möjliggöra åtkomst till vår hemsida eller applikation. Om IP-adressen inte längre behövs för detta ändamål förkortar vi din IP-adress genom att ta bort den sista oktetten i IP-adressen. Metadata, inklusive den förkortade IP-adressen, används för att förbättra kvalitén och tjänsterna på vår hemsida eller applikation genom att analysera våra användares användningsbeteende.

Innehåll i meddelanden

Meddelandeinnehåll är all kommunikation mellan två personer som använder en elektronisk kommunikationstjänst, till exempel innehållet i telefonsamtal och e-postmeddelanden, innehållet i SMS och frågeformulär, Messenger- och Skype-konversationer, data som finns i dokument som du har bifogat i ett meddelande, osv.

Om du kontaktar oss som tjänsteleverantör via kommunikationsmedel är vi en av parterna i kommunikationen och vi har rätt att använda och spara de uppgifter som var innehållet i meddelandet för ändamålet (till exempel för att skapa en offert, för att bevisa en transaktion, för att förbättra våra tjänster, osv.). Detsamma gäller den situation där du har kommunicerat din önskan att dela behovet av en specifik produkt eller tjänst till flera tjänsteleverantörer genom att fylla i ett formulär där du kan bli ombedd att lämna bland annat dina personuppgifter.

4. GRUNDER OCH SYFTEN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är uppfyllandet av Pinska Liimpuit OÜ:s rättsliga skyldigheter, verkställandet av avtalet som ingåtts mellan Pinska Liimpuit OÜ och kunden, och genomförandet av Pinska Liimpuit OÜ:s legitima intressen (till exempel i samband med utveckling av tjänster och e-miljöer, marknadsföring till potentiella kunder, och främjandet av kundkommunikation och affärer, med mera).

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är driften av Pinska Liimpuit OÜ, inklusive marknadsföring, utveckling, försäljning, hantering av tjänster och produkter, samt för att kunna begära jämförande prisofferter från tredje part eller samarbetspartners. För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter behandlar vi personuppgifter, t.ex. för att uppfylla forsknings-, rapporterings- och bevarandeskyldigheter. Dessutom behandlas personuppgifter för kundnöjdhetsundersökningar och statistik.

5. PERSONER SOM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Specifikt behandlas personuppgifter av anställda och ledningen hos Pinska Liimpuit OÜ. Behandling av personuppgifter är endast tillåten för de anställda som behöver använda uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

För att kunna erbjuda tjänster, förbättra och marknadsföra dem, kan det krävas att vi använder tjänster eller produkter från tredje parter (underleverantörer, leverantörer av tjänster för hemsidor, leverantörer av marknadsföringstjänster, leverantörer av IT-supporttjänster, osv.). Dessa tredje parter kan komma åt, behandla och lagra dina personuppgifter, men de får inte använda dem för något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som avtalats med oss.

Samarbetspartners:

 • får inte sälja eller flytta dina personuppgifter till tredje parter.
 • får inte skicka onödig information eller spam till dig.

Om vi använder oss av samarbetspartners kommer vi att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de agerar i enlighet med denna integritetspolicy. De företag vi samarbetar med är vanligtvis baserade i Estland eller Europeiska unionen.
På begäran kan vi förse dig med en komplett lista över våra avtalspartners (auktoriserade processorer).

6. LAGRINGSPERIODER FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlades in, eller så länge som lagen kräver.

Kunddata bevaras i 10 år efter att det senaste avtalet gått ut, med förbehåll för den maximala preskriptionstiden för uppsåtligt brott.

Uppgifter om personer som har fått en offert kommer att lagras i upp till 5 år efter det att offerten skapades, om offerten inte följdes och ett avtal inte ingicks. Vi sparar uppgifter från alla andra potentiella kunder i högst 3 år.

Uppgifter om arbetssökande sparas i 2 år.

Uppgifter relaterade till skatt och rapporteringsskyldighet lagras i 7 år efter utgången av varje beskattningsår, enligt lag.

Det bör beaktas att det i vissa fall även gäller undantag från de normala raderingsfristerna, exempelvis gäller vissa automatiska raderingsfrister inte om det finns skulder. Lagring av anonyma uppgifter är inte heller föremål för dessa regler, eftersom det i detta fall inte längre är personuppgifter.

7. DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER

Rätten att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att när som helst ta del av dina personuppgifter som Pinska Liimpuit OÜ använder. Du har också rätt att få information om syftet bakom behandlingen av uppgifterna samt uppgifternas lagringsperioder. För att bekanta dig med uppgifterna, skicka in en ansökan till vår e-postadress. Vi förbehåller oss rätten att svara på sådana förfrågningar inom 30 dagar.

Rätten att rätta felaktiga personuppgifter

Om du har upptäckt felaktiga uppgifter när du granskade dina uppgifter, eller om dina personuppgifter har ändrats, kan du alltid ändra dem genom att skicka in nya uppgifter till oss.

Rätten att bli bortglömd

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det handlar i första hand om databehandling baserad på samtycke och berättigat intresse. Detta inkluderar till exempel marknadsföringsprofiler och liknande. Det är dock ofta inte möjligt att helt radera personuppgifter, eftersom vi även använder uppgifterna för andra ändamål, i samband med vilka dataradering inte är tillåten enligt avtal eller lag.

Rätten att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som vi utför enlig berättigat intresse. När du skickar in en invändning beaktar vi de rättsliga intressen som finns och stoppar om möjligt den aktuella behandlingen av uppgifterna.

Den nämnda rätten kan inte användas i en situation där det är nödvändigt för oss att förbereda, lägga fram eller försvara ett rättsligt anspråk (t.ex. om vi anser att en person har brutit mot avtalet och därför måste gå till domstol eller annat brottsbekämpande organ för att skydda våra rättigheter).

Rätten att begränsa databehandling som rör dig

I vissa fall har du möjlighet att begränsa behandlingen av personuppgifter genom att meddela oss i skrift. Denna rätt kan endast utövas i följande fall:

 • för att kontrollera riktigheten i personuppgifter om du har bestridit deras riktighet;
 • för att åtgärda olaglig behandling av uppgifter;
 • för att åtgärda olaglig behandling av uppgifter;
 • du gör en invändning för att överväga det berättigade intresset och vill begränsa den omtvistade behandlingen av personuppgifter tills ett beslut fattas.

Rätt till dataöverföring

Vi gör det möjligt för dig att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form eller att få dem överförda direkt till en annan tjänsteleverantör (förutsatt att den andra tjänsteleverantören har möjlighet att ta emot dessa uppgifter även i denna form). Observera att vi inte kan garantera och inte är ansvariga för om en annan tjänsteleverantör kan ta emot dessa personuppgifter.

Till skillnad från rätten att ta del av dina uppgifter är din rätt till dataöverföring begränsad av flera egenskaper:

 • du har rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande format och i en maskinläsbar form;
 • rätten att överföra gäller endast data som vi använder för att fullföra ett avtal eller på basis av samtycke och endast på ett automatiserat sätt; när vi förverkligar denna rättighet måste vi också ta hänsyn till tredje parts rättigheter till integritet.
 • rätten att ta tillbaka ditt samtycke
 • rätten att överklaga till tillsynsmyndighet och domstol

Om du vill få ytterligare information om användningen av dina personuppgifter, eller hjälp med att utöva dina rättigheter, kan du alltid kontakta oss.

Om du är orolig för att dina personuppgifter har hanterats vårdslöst eller i strid med vad som anges i integritetspolicyn, har du alltid rätt att kontakta Dataskyddsinspektionen eller en domstol för att skydda dina integritetsrättigheter och personuppgifter.

8. UPPDATERING AV POLICYN

Vi kan uppdatera denna policy då och då. Användare av vår hemsida har alltid den uppdaterade policyn tillgänglig på hemsidan.

9. OM ANVÄNDNINGEN AV COOKIES I VÅR DIGITALA MILJÖ

Precis som de flesta andra hemsidor använder Pinska Liimpuit OÜ:s hemsida ”cookie”-teknik. Användningen av cookies är relaterad till alla fyra rättsliga grunder som tidigare nämnts, det vill säga vi behöver dem både för att uppfylla juridiska skyldigheter, säkerställa kvaliteten på tjänsten som tillåts i avtalet, tillhandahålla en mer personlig och bekväm tjänst, såväl som i marknadsföringssyften med ditt samtycke.

Cookies är små textfiler som laddas ner till användarens dator via e-miljöservern. Som ett resultat kan webbläsaren överföra cookieinformationen tillbaka till e-miljön varje gång e-miljön används, i syfte att göra upplevelsen av att använda internet mer behaglig. Cookies gör det möjligt för hemsidor att tillhandahålla personliga tjänster (till exempel hålla användaren inloggad, lagra produkterna i kundvagnen eller visa relevant information).

Cookies kan inaktiveras efter eget val i webbläsarinställningarna. Var dock medveten om att detta i vissa fall kan begränsa användandet eller minska funktionaliteten på vissa hemsidor, eller helt förhindra åtkomst till dem.

Det finns olika typer av cookies:

 • Absolut nödvändiga cookies – Dessa cookies är nödvändiga för att kunna navigera på hemsidan och använda dess funktioner, såsom åtkomst till säkra områden på hemsidan. Utan dessa cookies kan du inte utföra önskade åtgärder, såsom att göra ett köp.
 • Prestandacookies – Dessa cookies samlar in information om hur användare använder hemsidan, vilka sidor de besöker mest och om de får felmeddelanden från sidorna. Dessa cookies samlar inte in information om besökarens identitet. All information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och förblir anonym. Informationen används endast för att förbättra hemsidans prestanda.
 • Funktionella cookies – Dessa cookies tillåter hemsidan att komma ihåg de val du gör (som namn, språk och region) och ger förbättrade personliga funktioner. Informationen som samlas in av dessa cookies kan anonymiseras och de spårar inte din webbhistorik på andra hemsidor.
 • Inriktnings- eller marknadsföringscookies – Dessa cookies används för att rikta annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att räkna hur många gånger du ser en annons och hjälper till att mäta effektiviteten av en annonskampanj. De kommer ihåg att du har besökt hemsidan och denna information delas med andra organisationer såsom annonsörer. Inriktnings- eller marknadsföringscookies förknippas ofta med hemsidefunktioner som erbjuds av en annan organisation.

Cookies som används av vår hemsida:
_with Google Analytics – Prestandacookies
_gat Google Analytics – Prestandacookies
_gid Google Analytics – Prestandacookies
_aw Google Adwords – Inriktnings- eller marknadsföringscookies
_glid Google Adwords – Inriktnings- eller marknadsföringscookies
Instapage – Inriktnings- eller marknadsföringscookies
Facebook – Inriktnings- eller marknadsföringscookies

Cookies är antingen tillfälliga (så kallade sessionscookies) som raderas automatiskt när du stänger webbläsaren, eller beständiga som inte raderas automatiskt och finns kvar tills någon avsiktligt tar bort dem, eller tills de upphör (beroende på hur hemsidan har programmerat cookien).

De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att tillåta cookies. Du kan inaktivera användningen av cookies i din webbläsare, men du måste komma ihåg att du på detta sätt också kan inaktivera flera funktioner som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt.

Om du vill ha mer information om cookies, se www.aboutcookies.org som innehåller omfattande och oberoende information om hur du inaktiverar cookies med dina webbläsarinställningar och hur du tar bort cookies som redan lagrats på din dator. För att radera cookies från din mobiltelefon, läs bruksanvisningen för din mobila enhet.